Passos a seguir

Del 22 d'octubre
fins al
28 d'octubre

abans de les 12 hores

Sol·licitud de vot per dipòsit judicial per correu

El termini per sol·licitar el vot per dipòsit judicial per correu finalitza a les 12 hores del cinquè dia hàbil a comptar de la data de publicació de la convocatòria de les eleccions.

Requisits

Estar inscrit al registre electoral i
     Residir permanentment a l'estranger o
     Estudiar temporalment a l'estranger o
     Treballar temporalment a l'estranger

Lliurament

Cal retornar la sol·licitud de vot (personalment o per correu electrònic) al Comú amb la fotocòpia del passaport. Si es resideix a l'estranger com a treballador o estudiant, cal adjuntar un certificat que acrediti aquesta condició.

* Nota: Acreditació d’estudis o activitat laboral o professional a l’estranger

1. El certificat d’estar cursant estudis a l’estranger o realitzant temporalment una activitat laboral o professional a l’estranger que han d’aportar els electors de l’article 3.b del Decret del 26-11-2014 d’aprovació del Reglament per a l’exercici del dret de vot per dipòsit judicial per correu, que volen exercir el dret de vot per dipòsit judicial per correu ha d’estar datat, signat i segellat per l’entitat emissora, que ha de ser el centre educatiu on l’elector cursi els estudis, l’empresa on desenvolupi l’activitat professional o laboral o, en el cas de treballadors per compte propi, l’autoritat competent. En qualsevol cas, la data del certificat ha de ser, com a màxim, sis mesos naturals anterior a la data d’enviament de la sol·licitud de vot per dipòsit judicial per correu.

2. Aquest certificat ha de contenir com a mínim, en el cas de l’acreditació d’estudis a l’estranger, el nom i els cognoms, els estudis que es cursen, el centre d’estudis i la població i el país, i en el cas de l’acreditació d’una activitat laboral o professional, el nom i els cognoms, l’activitat laboral o professional que desenvolupa, per compte propi o aliè, la data d’inici d’alta o d’inici, i la població i el país.

3. Si aquest certificat acreditatiu està escrit en una llengua diferent del català, el francès, el castellà, el portuguès o l’anglès, s’ha d’adjuntar també una traducció jurada a qualsevol d’aquests idiomes.29 d'octubre

inici

Resolució

El Comú revisarà i resoldrà la sol·licitud autoritzant o no l’exercici del dret de vot per dipòsit judicial per correu.

El Govern enviarà al domicili de l’elector la resolució de la sol·licitud mitjançant una empresa de missatgeria amb servei internacional.27 i 28 de novembre

inici

Tramesa de material electoral

L'elector rebrà al seu domicili el següent material electoral:

Les instruccions del procediment de vot.

El certificat d'inscripció a la llista electoral definitiva.

Les professions de fe de totes les candidatures de la seva parròquia.

Un joc de paperetes de totes les opcions possibles.

Un sobre petit blanc sense inscripció

Un sobre imprès per la Batllia amb la indicació "Vot per dipòsit judicial".

El sobre de retorn amb l'adreça de la Batllia. 
Procediment de vot

a) Fer una fotocòpia del passaport.

b) Introduir dins del sobre oficial tramès la papereta elegida i tancar-lo.

c) Introduir aquest sobre oficial (que conté la papereta) dins del sobre amb la indicació “vot per dipòsit judicial”, completar les dades que s'hi demanen i signar-lo.

d) Introduir dins el sobre de retorn, que conté l'adreça de la Batllia d'Andorra i les dades de les eleccions o del referèndum de què es tracti, la documentació següent:

La fotocòpia del passaport.

El certificat d'inscripció a la llista electoral definitiva.

El sobre amb la indicació “vot per dipòsit judicial” tancat i signat.

e) Tancar i signar el sobre de retorn.

11 de desembre

com a molt tard

Retorn de material

L'elector podrà escollir com vol retornar el material electoral: que l’entitat de missatgeria amb servei internacional li reculli (se li comunicarà el dia i l'hora) o entregar-lo a una de les seves agències (se li informarà de les adreces). En ambdós casos el retorn l’haurà de fer elector personalment.

L'elector haurà de conservar el comprovant de recepció entregat per l’entitat de missatgeria amb servei internacional.

 
Lliurament del vot

L’entitat de missatgeria amb servei internacional fa arribar el vot a la Batllia i aquest vot queda dipositat en les mateixes condicions que els vots dipositats personalment.