Passos a seguir

Del 6 al 24 de novembre

abans de les 12 hores

Sol·licitud de vot per dipòsit judicial per correu

El termini per sol·licitar el vot per dipòsit judicial per correu finalitza a les 12 hores del quinzè dia hàbil a comptar de la data de publicació de la convocatòria de les eleccions.

Requisits

Poden fer ús del vot per dipòsit judicial per correu els electors que es trobin desplaçats a l’estranger, ja sigui perquè hi tinguin fixada la seva residència o perquè s’hi trobin desplaçats per qualsevol causa

Lliurament

Cal retornar la sol·licitud de vot (personalment o per correu electrònic) al Comú amb la fotocòpia del passaport.

Resolució

Immediatament després de la recepció de la sol·licitud, el Comú ha de notificar a l’elector la seva correcta inscripció en el cens electoral, per qualsevol mitjà, àdhuc telemàtic, i com a molt tard el següent dia hàbil al de la sol·licitud de vot per correu.3 de desembre

inici

Tramesa de material electoral

L'elector rebrà al seu domicili el següent material electoral:

Les instruccions del procediment de vot.

Les professions de fe de totes les candidatures de la seva parròquia.

 Un joc de paperetes de totes les opcions possibles.

 

Un sobre petit blanc sense inscripció.

 Un sobre imprès per la Batllia amb la indicació "Vot per dipòsit judicial".

 El sobre de retorn amb l'adreça de la Batllia. 
Procediment de vot

a) Fer una fotocòpia del passaport.

b) Introduir dins del sobre oficial tramès la papereta elegida i tancar-lo.

c) Introduir aquest sobre oficial (que conté la papereta) dins del sobre amb la indicació “vot per dipòsit judicial”, completar les dades que s'hi demanen i signar-lo.

d) Introduir dins el sobre de retorn, que conté l'adreça de la Batllia d'Andorra i les dades de les eleccions o del referèndum de què es tracti, la documentació següent:

La fotocòpia del passaport.

El sobre amb la indicació “vot per dipòsit judicial” tancat i signat.

e) Tancar i signar el sobre de retorn.

12 de desembre

com a molt tard

Retorn de material

L'elector podrà escollir com vol retornar el material electoral: que l’entitat de missatgeria amb servei internacional li reculli (se li comunicarà el dia i l'hora) o entregar-lo a una de les seves agències (se li informarà de les adreces). En ambdós casos el retorn l’haurà de fer elector personalment.

L'elector haurà de conservar el comprovant de recepció entregat per l’entitat de missatgeria amb servei internacional.

 
Lliurament del vot

L’entitat de missatgeria amb servei internacional fa arribar el vot a la Batllia i aquest vot queda dipositat en les mateixes condicions que els vots dipositats personalment.