Legislació

Constitució del Principat d'Andorra

El Poble Andorrà, amb plena llibertat i independència, i en exercici de la seva pròpia sobirania, Conscient de la necessitat d'adequar l'estructura institucional d'Andorra a les noves circumstàncies que comporta l'evolució de l'entorn geogràfic, històric i sòcio-cultural en què es troba situada, així com de la necessitat de regular les relacions que, dins d'aquest nou marc jurídic [...]

Llei 44/2022, del 12 de desembre, de text consolidat qualificada del règim electoral i de referèndum

El 3 de setembre de 1993 s’aprovà la Llei qualificada de règim electoral i del referèndum a fi d’adaptar el sistema electoral a la Constitució del Principat d’Andorra, aprovada en referèndum el 14 de març del 1993. Aquesta Llei qualificada ha estat modificada en diferents ocasions, sempre en la línia de millorar-ne el contingut i facilitar al màxim la participació en el procés electoral. [...]

Decret 57/2023, de l’1-2-2023, pel qual s’aprova el Reglament de l’exercici del dret de vot per dipòsit judicial per correu.

La Llei 16/2021, del 17 de juny, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, actualment derogada per la norma de consolidació Llei 44/2022, del 12 de desembre, de text consolidat qualificada del règim electoral i del referèndum, amb la finalitat de possibilitar al màxim l’exercici del dret de vot i atesa la creixent mobilitat dels electors, va estendre els supòsits en què els andorrans que es troben a l’estranger poden sol·licitar aquest tipus de votació, permetent l’exercici d’aquest dret en tots els casos en què l’elector es trobi desplaçat a l’estranger independentment de la causa. [...]