Aclariments

Poden fer ús del vot per dipòsit judicial per correu els electors que es trobin desplaçats a l’estranger, ja sigui perquè hi tinguin fixada la seva residència o perquè s’hi trobin desplaçats per qualsevol causa.

Sí que pots

Ha d’entrar a la web votpercorreu.ad, i omplir o descarregar-se la sol·licitud.

S’hi ha d’ajuntar la fotocòpia del passaport.

Si la sol·licitud s’ha descarregat del web s’ha de fer arribar per correu ordinari a l’adreça postal del Comú corresponent. Si s’ha omplert al web, s’ha d’enviar des del web mateix.

Sí, també es pot fer arribar personalment prop del Comú corresponent.

Abans de les 12 hores del quinzè dia hàbil a comptar de la data de publicació de la convocatòria de les eleccions.

No, la sol·licitud s'ha de cursar en cada convocatòria d'eleccions que es vulgui votar per correu.

El Comú us notificarà la correcta inscripció en el cens electoral, per qualsevol mitjà, àdhuc telemàtic, i com a molt tard el següent dia hàbil al de la sol·licitud de vot per correu.

L'entitat de missatgeria amb servei internacional el contactarà per concretar el dia i l’hora de l’entrega del material electoral.

Consisteix en:

• Les instruccions sobre els tràmits necessaris per exercir aquesta especificitat del vot per dipòsit judicial per correu.

• Les professions de fe de totes les candidatures.

• Un joc de paperetes de totes les opcions possibles.

• Un sobre imprès per la Batllia amb la indicació “vot per dipòsit judicial”.

• Un sobre petit blanc sense inscripció per introduir-hi la papereta elegida.

• El sobre de retorn amb l'adreça de la Batllia i l'especificació concreta de les eleccions o el referèndum de què es tracti.

a) Fer una fotocòpia del passaport.

b) Introduir dins del sobre oficial la papereta elegida i tancar-lo.

c) Introduir aquest sobre oficial (que conté la papereta) dins del sobre amb la indicació “vot per dipòsit judicial”, completar les dades que s'hi demanen i signar-lo.

d) Introduir dins el sobre de retorn, que conté l'adreça de la Batllia d'Andorra i les dades de les eleccions o del referèndum de què es tracti, la documentació següent:

• La fotocòpia del passaport.

• El sobre amb la indicació “vot per dipòsit judicial” tancat i signat.

e) Tancar i signar el sobre de retorn.

L’entitat de missatgeria amb servei internacional li comunicarà el dia i l’hora en què passarà a buscar el sobre de retorn. Si el vol lliurar abans o en un horari diferent, se l’informarà de les agències on ho pot fer.

La Batllia li enviarà una confirmació per correu electrònic.

Sí, pot dipositar el seu vot personalment a la Batllia o votar el dia de les eleccions.