Aclariments

• Els residents a l'estranger que consten inscrits com a tals al Registre Electoral i a la llista electoral.

• Els residents a l’estranger que siguin estudiants o persones que realitzen temporalment una activitat laboral o professional a l’estranger i constin inscrits a la llista electoral.

No, per poder votar per correu ha d’estar inclòs en algun d’aquests supòsits.

Ha d’entrar a la web votpercorreu.ad, i omplir o descarregar-se la sol·licitud.

S’hi ha d’ajuntar la fotocòpia del passaport, i les persones que estudiïn o treballin a l’estranger temporalment hi han d’ajuntar també un arxiu en format pdf amb la imatge del certificat d’estar cursant estudis a l’estranger o d’estar realitzant temporalment una activitat laboral o professional a l’estranger.

Ha d'estar signat i segellat per l’entitat emissora (centre educatiu, empresa o autoritat competent pels treballadors per compte propi) amb data com a màxim de sis mesos naturals anterior a la data d’enviament de la sol·licitud i:

• Si l'elector està cursant estudis a l'estranger ha de contenir el nom i els cognoms, els estudis que es cursen, el centre d’estudis i la població i el país.

• Si l'elector està treballant a l'estranger ha de contenir el nom i els cognoms, l’activitat laboral o professional que desenvolupa, per compte propi o aliè, la data d’inici d’alta o d’inici, i la població i el país.

Si el certificat acreditatiu es troba escrit en una llengua diferent del català, francès, castellà, portuguès o anglès, s’haurà d’adjuntar també una traducció jurada a qualsevol d’aquests idiomes.

Si la sol·licitud s’ha descarregat del web s’ha de fer arribar per correu ordinari a l’adreça postal del Comú corresponent. Si s’ha omplert al web, s’ha d’enviar des del web mateix.

Sí, també es pot fer arribar personalment prop del Comú corresponent.

Abans de les 12 hores del cinquè dia hàbil a comptar de la data de publicació de la convocatòria de les eleccions.

Si, aquesta sol·licitud únicament serveix per a les eleccions comunals 2019.

Quan rebi la resolució de la sol·licitud al seu domicili.

L'entitat de missatgeria amb servei internacional el contactarà per concretar el dia i l’hora de l’entrega del material electoral.

Consisteix en:

• Les instruccions sobre els tràmits necessaris per exercir aquesta especificitat del vot per dipòsit judicial per correu.

• El certificat d'inscripció a la llista electoral definitiva.

• Les professions de fe de totes les candidatures.

• Un joc de paperetes de totes les opcions possibles.

• Un sobre imprès per la Batllia amb la indicació “vot per dipòsit judicial”.

• Un sobre petit blanc sense inscripció per introduir-hi la papereta elegida.

• El sobre de retorn amb l'adreça de la Batllia i l'especificació concreta de les eleccions o el referèndum de què es tracti.

a) Fer una fotocòpia del passaport.

b) Introduir dins del sobre oficial la papereta elegida i tancar-lo.

c) Introduir aquest sobre oficial (que conté la papereta) dins del sobre amb la indicació “vot per dipòsit judicial”, completar les dades que s'hi demanen i signar-lo.

d) Introduir dins el sobre de retorn, que conté l'adreça de la Batllia d'Andorra i les dades de les eleccions o del referèndum de què es tracti, la documentació següent:

• La fotocòpia del passaport.

• El certificat d'inscripció a la llista electoral definitiva.

• El sobre amb la indicació “vot per dipòsit judicial” tancat i signat.

e) Tancar i signar el sobre de retorn.

L’entitat de missatgeria amb servei internacional li comunicarà el dia i l’hora en què passarà a buscar el sobre de retorn. Si el vol lliurar abans o en un horari diferent, se l’informarà de les agències on ho pot fer.

La Batllia li enviarà una confirmació per correu electrònic.

Sí, pot dipositar el seu vot personalment a la Batllia o votar el dia de les eleccions.